Grozs ir tukšs
Grozs
Meklēt

Noteikumi

I Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) sastādīti, lai garantētu Jūsu (turpmāk tekstā – Klients) un interneta veikala GMT BEAUTY (turpmāk tekstā – Veikals) tiesības, noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību.

1.2. Noteikumi tiek piemēroti, kad Klients jebkādā veidā vai formā izmanto Veikalu, veido Veikala piedāvāto preču pasūtījumu, veic šo preču apmaksu, sniedz personas vai citus datus, lasa Veikalā esošo informāciju, komentē, kā arī vērtē preces un, neaprobežojoties tikai ar to (turpmāk tekstā kopumā – Pakalpojumi).

1.3. Noteikumi tiek uzskatīti par līgumu, kas tiek noslēgts starp Klientu un SIA GMT Beauty Trade (turpmāk tekstā – Administrators) (uzņēmuma kods 40103289503, PVN maksātāja kods LV40103289503, reģistrētā adrese Braslas iela 29, Rīga, LV-1084, Latvija).

1.4. Klients, izveidojot pasūtījumu, apstiprina, ka ir rūpīgi izlasījis visus Noteikumus, sapratis to saturu un bez jebkādām ierunām piekrīt visiem Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Ja klients nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami pieņemt un ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, Klientam nav tiesību izmantot jebkādus Veikala Pakalpojumus.

1.5. Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniedzamos ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai arī viņam šāda iespēja tika sniegta. 1.6. Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Klientam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir spēkā pirkšanas brīdī.

II Privātuma politika

2.1. Klientam pasūtot preces, reģistrācija nav obligāta, taču, veicot pasūtījumu, obligāti jāaizpilda preču pasūtījuma forma, kurā jāsniedz visi piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kur tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, piegādes veids un citi preces piegādei svarīgi dati.

2.2. Klients apstiprina, ka sniedz Administratoram tiesības vākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot jebkādā veidā, kas nav aizliegts ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, visus un jebkurus personas datus, kurus Klients tieši vai netieši sniedz Administratoram, apmeklējot Veikalu un izmantojot Pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ievērojot nosacījumus.

2.3. Administrators uzņemas informāciju par Klientu neatklāt trešajām personām, izņemot Administratora partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Klienta personas datus var atklāt tikai pamatojoties uz gadījumiem, kas paredzēti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos.

2.4. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka ir pilngadīgs un ir tiesīgs iepirkties Veikalā.

2.5. Reģistrējoties Klients uzņemas nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Tāpat, beidzot darbu, Klientam ir jāizrakstās no Veikala sistēmas, lai garantētu, ka neviens cits nepiekļūs Klienta datiem, īpaši tajos gadījumos, kad Klients izmanto publisku datoru (piem., universitātē, interneta veikalos u.tml.). Administrators neuzņemas jebkādu ar to saistīto atbildību, ja Klients atklāj savus pierakstīšanās datus vai, beidzis darbu, neizrakstās no Veikala sistēmas.

2.6. Klients apstiprina, ka ir informēts, ka pārlūkojot Veikalu, datorā, kuru izmanto Klients, tiks saglabātas “kūkiji” (angļu val. “cookies”). “Kūkiji” – tie ir dati, kas tiek nodoti no Veikala uz Klienta datora cieto disku. “Kūkiju”, kas tiek izmantoti Veikalā, pieņemšana nesniedz Administratoram pieeju Klienta personīgajai informācijai. Administrators izmanto kūkijus, kad nepieciešams identificēt Klienta datoru, – tas Administratoram sniedz iespēju piedāvāt labāku Pakalpojumu kvalitāti. Daudzas pārlūkprogrammas automātiski pieņem kūkijus pēc iestatījuma, bet Klients var attiekties no “kūkijiem” vai daļēji tos ierobežot, iestatot pārlūkprogrammā attiecīgas izvēles. Tādā gadījumā daži Veikala Pakalpojumi var nedarboties.

2.7. Klienta personas dati tiks glabāti ne mazāk par 1 gadu no viņa pēdējās pierakstīšanās Veikalā, izmantojot pierakstīšanās datus.

2.8. Administratoram ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt Klienta iespēju izmantot Veikala pakalpojumus. Tāpat ir tiesības pārtraukt Veikala darbību, par to neinformējot Klientu.

2.9. Ja Klients vēlas labot vai dzēst savus personīgos datus no Vekala pakalpojumu reģistra, viņam ir jāsūtai nformācija Administratoram uz e-pasta adresi shop@gmtbeauty.com vai rakstisku paziņojumu uz: GMT Beauty Trade SIA, Braslas iela 29 Rīga, LV-1084, Latvija

III Līguma noslēgšana

3.1. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Klients iekļūst lapā, kurā tiek informēts, ka pasūtījums veiksmīgi pieņemts.

3.2. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tad, kad Klients iesniedz pasūtījumu un elektroniskajā pastā, kuru norādīja reģistrācijas laikā vai preču pasūtīšanas formā, saņem vēstuli, kurā tiek apstiprināts preces/preču pasūtījums. No tā brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm tajā brīdī noteiktās cenas un tās pieņemt.

3.3. Par šī līguma neatšķiramu daļu tiek uzskatīts pielikums, t.i., apstiprināts pasūtījums ar tajā norādītajām precēm, precīzu to skaitu un cenām.

3.4. Ikvienu līgumu, kas noslēgts elektroniskā veidā, glabā Administrators.

IV Preces un to cenas

4.1. Ikvienas preces raksturojums tiek sniegts pie atbilstošās preces.

4.2. Publiska preces atrādīšana neuzliek pienākumu Administratoram pārdot preces.

4.3. Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt preču piedāvājumu.

4.4. Veikals neuzņemas atbildību par neprecīzu un (vai) neizsmeļošu preces informāciju. Tās krāsa, forma vai citi parametri var atšķirties izmantojamā monitora īpatnību un (vai) iestatījumu dēļ.

4.5. Konkrētu preču cenas sniegtas eiro un norādītas pie ikvienas preces apraksta. Veikals apņemas preces pārdot par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma laikā un apstiprinātas ar pasūtījumu.

4.6. Preces cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

4.7. Preces cenā netiek iekļauta piegādes maksa. Piegādes izdevumus apmaksā Administrators vai pats Klients. Ar piegādes cenām un noteikumiem noteikumus var iepazīties sadaļā Piegādes nosacījumi.

V Norēķināšanās par precēm

5.1. Administrators pasūtīto preču sūtījumu sāk formēt tikai tad, kad saņemta pilnīga apmaksa par precēm. Apmaksa tiek uzskatīta par izpildītu, kad tiek saņemta visa apmaksājamā summa un tiek ieskaitīta Administratora bankas kontā.

5.2. Apmaksa par precēm iespējama šādos veidos:

5.2.1. Internetā:

5.3.1.1. Ar elektroniskās banku sistēmas starpniecību.

5.3.1.2. Ar PayPal sistēmas starpniecību.

5.5. Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

VI Preču atgriešana

6.1. Administrators preču apmaiņas un atgriešanas procedūru nosaka, vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/EU par patērētāju aizsardzību, kas saistīta ar attālinātas tirdzniecības līgumiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893

6.2. Vadoties pēc

6.1. punktā norādītajiem dokumentiem, Klientam 14 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas dienas ir tiesības atgriezt interneta veikalā GMT BEAUTY iegādātu kvalitatīvu preci (-es) un saņemt par to/tām samaksāto naudu.

6.2.1. Precēm, kas tiek atgrieztas, jāatbilst šīm prasībām:

6.2.1.1. prece nedrīkst būt lietota vai citādāk izmantota, tā nedrīkst būt bojāta un zaudējusi savu vērtību;

6.2.1.2. prece jāiesniedz oriģinālajā ražotāja iepakojumā un ar nezaudētu preces izskatu;

6.2.1.3. precei jābūt ar visām tai piekabinātajām etiķetēm.

6.2.2. Prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Braslas iela 29 Rīga, LV-1084, Latvija. Sūtīt drīkst ar kurjeru, pa pastu vai, piegādājot pašiem darba laikā norādītajā adresē.

6.2.3. Kopā ar preci, kas tiek atgriezta, jāiesniedz “Preces atgriešanas vai apmaiņas prasība” un dokuments, kas pierāda pirkuma veikšanu veikalā GMT BEAUTY.

6.2.4. Administrators, saņemot apmaināmo vai atgriežamo preci, apņemas 14 dienu laikā informēt klientu, vai prece atbilst atgriešanas/apmaiņas kritērijiem. Ja atgriežamā/apmaināmā prece atbilst šiem kritērijiem, Administrators uzņemas apmainīt preci vai atgriezt par to samaksāto naudu.

6.3. Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un Administrators ar Klientu neapsprieda tās defektus, Klientam ir tiesības pēc saviem ieskatiem no pārdevēja pieprasīt:

6.3.1. apmainīt neatbilstošās kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci;

6.3.2. atbilstoši mainīt preces cenu;

6.3.3. vienpusēji pārtraukt pirkšanas-pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt par preci samaksāto naudu.

6.4. Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece, Klientam šī prece kopā ar “Preces atgriešanas vai apmaiņas prasību” un dokumentu, kas pierāda tās iegādi veikalā GMT BEAUTY, jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Braslas iela 29 Rīga, LV-1084, Latvija. Administrators šajā gadījumā apņemas apmaksāt preces sūtīšanas Administratoram izdevumus.

6.5. Ar preču atgriešanas nosacījumiem var iepazīties sadaļā Atteikima tiesības.

VII Preču piegāde

7.1. Preces piegādā Administratora pilnvarots pārstāvis.

7.2. Piegādes izdevumus apmaksā Administrators vai pats Klients. Ar piegādes cenām un noteikumiem noteikumus var iepazīties sadaļā Piegādes nosacījumi.

7.3. Ja Kurjeram nav bijusi iespēja piegādāt preces Klienta vainas dēļ vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Kurjers papildus saskaņo Klientam piemērotu jaunu piegādes laiku. Atkārtota piegāde tiek veikta ne vairāk par divām reizēm. Pretējā gadījumā, ja Klients trīs reizes nepieņem preces, preces tiek atgrieztas Administratoram, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā, un Administrators viņu pilnībā atbrīvo no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas nelaikā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

7.4. Administrators vai Administratora pilnvarota persona neatbild un nepārbauda, vai preces pieņem tieši pasūtījumā minētā persona. Tā ir Klienta atbildība.

7.5. Preču piegādes laikā Klientam kopā ar Administratoru vai Kurjeru obligāti jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, vai sūtījuma iepakojums nav sagumzīts, saslapināts, saplēsts vai citādāk ārēji bojāts. Pamanot sūtījuma bojājumu, Klientam Kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā jānorāda pamanītie defekti. Ja Klients neizpilda šīs darbības Kurjera klātbūtnē, viņam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas par preču bojājumiem un Administrators tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar to.

7.6. Ja Klients pamana, ka preces neatbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām, viņš apņemas nekavējoties sazināties ar Administratoru pa tālruni +371 28619008. Administrators apņemas pielietot visus līdzekļus, lai likvidētu esošos defektus, ja trūkumi radušies Administratora vai tā vārdā strādājošo trešo personu vainas dēļ. Ja administrators saprātīgā, ar Klientu saskaņotā, termiņā nelikvidē defektus, Klientam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt likumos paredzētajā kārtībā.

VIII Piemērojamās tiesības

9.1.Noteikumiem tiek piemērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesības.

IX Beidzamie nosacījumi

10.1. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina savstarpējo sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas jārisina Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Piegāde

Apmaksātie pasūtījumi tiks izsūtīti 5 darba dienu laikā.

Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pasūtījumi tiek piegādāti ar kurjera pakalpojumu sniedzēju “Venipak” un DPD. Piegāde tiek veikt uz pasūtītāja norādīto adresi vai paku bodes punktu. Piegādes laiks var ilgt līdz 5 dienām.

Eiropā un pārējās valstīs pasūtījumi tiek piegādāti ar kurjera pakalpojuma sniedzēju “EMS”. Jūs saņemsiet savu pasūtījumu uz Jūsu norādīto adresi. Piegādes laiks Eiropā aizņem līdz 10 dienām. Piegādes laiks uz pārējām valstīm, aizņem līdz 15 dienām.

Atkarībā no piegādes veida un pasūtījuma summas, piegādes maksa var būt no 0 līdz 20 EUR. Piegādes izmaksas tiks automātiski aprēķinātas pasūtīšanas laikā.