Noteikumi

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) sastādīti, lai garantētu Jūsu (turpmāk tekstā – Klients) un interneta veikala GMT BEAUTY (turpmāk tekstā – Veikals) tiesības, noteiktu abu pušu pienākumus un atbildību.

1.2. Noteikumi tiek piemēroti, kad Klients jebkādā veidā vai formā izmanto Veikalu, veido Veikala piedāvāto preču pasūtījumu, veic šo preču apmaksu, sniedz personas vai citus datus, lasa Veikalā esošo informāciju, komentē, kā arī vērtē preces un, neaprobežojoties tikai ar to (turpmāk tekstā kopumā – Pakalpojumi).

1.3. Noteikumi tiek uzskatīti par līgumu, kas tiek noslēgts starp Klientu un SIA GMT Beauty Trade (turpmāk tekstā – Administrators) (uzņēmuma kods 40103289503, PVN maksātāja kods LV40103289503, reģistrētā adrese Pulkveža Brieža iela 39, Rīga, LV-1045, Latvija).

1.4. Klients, izveidojot pasūtījumu, apstiprina, ka ir rūpīgi izlasījis visus Noteikumus, sapratis to saturu un bez jebkādām ierunām piekrīt visiem Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Ja klients nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami pieņemt un ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās saistības, Klientam nav tiesību izmantot jebkādus Veikala Pakalpojumus.

1.5. Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniedzamos ieteikumus un viņa saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai arī viņam šāda iespēja tika sniegta. 1.6. Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Klientam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir spēkā pirkšanas brīdī.

LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad Klients iekļūst lapā, kurā tiek informēts, ka pasūtījums veiksmīgi pieņemts.

3.2. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tad, kad Klients iesniedz pasūtījumu un elektroniskajā pastā, kuru norādīja reģistrācijas laikā vai preču pasūtīšanas formā, saņem vēstuli, kurā tiek apstiprināts preces/preču pasūtījums. No tā brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm tajā brīdī noteiktās cenas un tās pieņemt.

3.3. Par šī līguma neatšķiramu daļu tiek uzskatīts pielikums, t.i., apstiprināts pasūtījums ar tajā norādītajām precēm, precīzu to skaitu un cenām.

3.4. Ikvienu līgumu, kas noslēgts elektroniskā veidā, glabā Administrators.

PRECES UN TO CENAS

4.1. Ikvienas preces raksturojums tiek sniegts pie atbilstošās preces.

4.2. Publiska preces atrādīšana neuzliek pienākumu Administratoram pārdot preces.

4.3. Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt preču piedāvājumu.

4.4. Veikals neuzņemas atbildību par neprecīzu un (vai) neizsmeļošu preces informāciju. Tās krāsa, forma vai citi parametri var atšķirties izmantojamā monitora īpatnību un (vai) iestatījumu dēļ.

4.5. Konkrētu preču cenas sniegtas eiro un norādītas pie ikvienas preces apraksta. Veikals apņemas preces pārdot par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma laikā un apstiprinātas ar pasūtījumu.

4.6. Preces cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

4.7. Preces cenā netiek iekļauta piegādes maksa. Piegādes izdevumus apmaksā Administrators vai pats Klients.

NORĒĶINĀŠANĀS PAR PRECĒM

5.1. Administrators pasūtīto preču sūtījumu sāk formēt tikai tad, kad saņemta pilnīga apmaksa par precēm. Apmaksa tiek uzskatīta par izpildītu, kad tiek saņemta visa apmaksājamā summa un tiek ieskaitīta Administratora bankas kontā.

5.2. Apmaksa par precēm iespējama šādos veidos:

5.2.1. Internetā:

5.3.1.1. Ar elektroniskās banku sistēmas starpniecību.

5.3.1.2. Ar PayPal sistēmas starpniecību.

5.3.1.2. Ar maksājuma karti.

5.5. Administrators apņemas sniegt precīzu visu informāciju, kas obligāta, lai pilnībā norēķinātos par pasūtītajām precēm. Taču Administrators neuzņemas nekādu atbildību par bankām, PayPal vai citām sistēmām, ar kuru starpniecību tika veikta Klienta apmaksa Administratoram, nekvalitatīviem pakalpojumiem un zaudējumiem, kas piedzīvoti to dēļ. Tāpat Administrators neuzņemas nekādu atbildību, kas radusies Klienta pieļauto kļūdu dēļ, formējot vai veicot pārskaitījumu (piem., nepareizas konta numura ievadīšanas, nepareizi sniegta pasūtījuma koda dēļ u.c.), kā arī par zaudējumiem, kas tādēļ radušies.

PREČU ATGRIEŠANA

6.1. Administrators preču apmaiņas un atgriešanas procedūru nosaka, vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2011/83/EU par patērētāju aizsardzību, kas saistīta ar attālinātas tirdzniecības līgumiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

6.2. Vadoties pēc 6.1. punktā norādītajiem dokumentiem, Klientam 14 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas dienas ir tiesības atgriezt interneta veikalā GMT BEAUTY iegādātu preci (-es) un saņemt par to/tām samaksāto naudu.

6.2.1. Precēm, kas tiek atgrieztas, jāatbilst šīm prasībām:

6.2.1.1. prece nedrīkst būt lietota vai citādāk izmantota, tā nedrīkst būt bojāta un zaudējusi savu vērtību;

6.2.1.2. prece jāiesniedz oriģinālajā ražotāja iepakojumā un ar nezaudētu preces izskatu;

6.2.1.3. precei jābūt ar visām tai piekabinātajām etiķetēm.

6.2.2. Prece, kas tiek mainīta vai atgriezta, jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Pulkveža Brieža ielā 39, Rīga, LV-1045, Latvija. Sūtīt drīkst ar kurjeru, pa pastu vai, piegādājot pašiem darba laikā norādītajā adresē.

6.2.3. Kopā ar preci, kas tiek atgriezta, jāiesniedz “Atteikuma tiesību veidlapa” (lejupielādēt var šeit) un dokuments (rēķins, pavadzīme), kas pierāda pirkuma veikšanu GMT BEAUTY interneta veikalā.

6.2.4. Administrators, saņemot apmaināmo vai atgriežamo preci, apņemas 14 darba dienu laikā informēt klientu, vai prece atbilst atgriešanas/apmaiņas kritērijiem. Ja atgriežamā/apmaināmā prece atbilst šiem kritērijiem, Administrators uzņemas apmainīt preci vai atgriezt par to samaksāto naudu. Administrators atmaksā saņemto naudu maksātāja kontā 14 darba dienu laikā.

6.3. Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece un Administrators ar Klientu neapsprieda tās defektus, Klientam ir tiesības pēc saviem ieskatiem no pārdevēja pieprasīt:

6.3.1. apmainīt neatbilstošās kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci;

6.3.2. atbilstoši mainīt preces cenu;

6.3.3. vienpusēji pārtraukt pirkšanas-pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt par preci samaksāto naudu.

6.4. Ja Klientam tika pārdota neatbilstošas kvalitātes prece, Klientam šī prece kopā ar “Preces atgriešanas vai apmaiņas prasību” un dokumentu, kas pierāda tās iegādi veikalā GMT BEAUTY, 14 dienu laikā jāpiegādā adresē GMT Beauty Trade SIA, Pulkveža Brieža iela 39, Rīga, LV-1045, Latvija.

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

9.1.Noteikumiem tiek piemērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesības.

KUPONU KODU LIETOŠANA

Kupona kods sniedz pircējam noteiktu atlaidi noteiktiem pilnas cenas produktiem vai bezmaksas piegādi (atkarīgs no koda veida). Kods ir derīgs, iepērkoties interneta veikalā www.gmtbeauty.com. Kods var būt personīgs (izsniegts individuālam pircējam) vai publisks (izziņots šajā mājas lapā, Facebook lapā vai e-pasta vēstulē; derīgs visiem klientiem). Lai izmantotu promo kodu, tas ir jāievada groza pārskatā, ievadot kodu attiecīgajā laukā “Kupona kods”. Vienam pirkumam var izmantot vienu kodu (nevar izmantot vairākus kodus vienlaicīgi). Kodu var izmantot atkārtoti, kamēr vien tā derīguma termiņš nav beidzies. Koda derīguma termiņš tiek norādīts tā izziņošanas brīdī. Atlaides nesummējas. Kupona kods nav derīgs precēm, kurām dotajā brīdī ir spēkā atlaide.

PREČU PIEGĀDE

7.1. Preces piegādā Administratora pilnvarots pārstāvis.

7.2. Piegādes izdevumus apmaksā Administrators vai pats Klients.

7.3. Ja Kurjeram nav bijusi iespēja piegādāt preces Klienta vainas dēļ vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ, Kurjers papildus saskaņo Klientam piemērotu jaunu piegādes laiku. Atkārtota piegāde tiek veikta ne vairāk par divām reizēm. Pretējā gadījumā, ja Klients trīs reizes nepieņem preces, preces tiek atgrieztas Administratoram, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā, un Administrators viņu pilnībā atbrīvo no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas nelaikā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

7.4. Administrators vai Administratora pilnvarota persona neatbild un nepārbauda, vai preces pieņem tieši pasūtījumā minētā persona. Tā ir Klienta atbildība.

7.5. Preču piegādes laikā Klientam kopā ar Administratoru vai Kurjeru obligāti jāpārbauda sūtījuma stāvoklis, vai sūtījuma iepakojums nav sagumzīts, saslapināts, saplēsts vai citādāk ārēji bojāts. Pamanot sūtījuma bojājumu, Klientam Kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā jānorāda pamanītie defekti. Ja Klients neizpilda šīs darbības Kurjera klātbūtnē, viņam nav tiesību izteikt nekādas pretenzijas par preču bojājumiem un Administrators tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar to.

7.6. Ja Klients pamana, ka preces neatbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām, viņš apņemas nekavējoties sazināties ar Administratoru pa tālruni +371 28619008 vai e-pastu shop@gmtbeauty.com. Administrators apņemas pielietot visus līdzekļus, lai likvidētu esošos defektus, ja trūkumi radušies Administratora vai tā vārdā strādājošo trešo personu vainas dēļ. Ja administrators saprātīgā, ar Klientu saskaņotā, termiņā nelikvidē defektus, Klientam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt likumos paredzētajā kārtībā.

Apmaksātie pasūtījumi tiks izsūtīti 10 darba dienu laikā.

Preču piegāde notiek tikai uz Eiropas Savienības valstīm.

Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pasūtījumi tiek piegādāti ar kurjera pakalpojumu sniedzēju “Venipak”, “DPD” un “Smartpost Itella“. Piegāde tiek veikt uz pasūtītāja norādīto adresi vai paku bodes punktu. Piegādes laiks var ilgt līdz 5 darba dienām. Preču piegāde ir bezmaksas, ja pasūtījuma summa pārsniedz 30 EUR.

Pārējās Eiropas savienības valstīs pasūtījumi tiek piegādāti ar kurjera pakalpojuma sniedzēju “TNT” un “DPD“. Piegāde tiek veikt uz pasūtītāja norādīto adresi. Piegādes laiks Eiropā aizņem līdz 14 dienām.

Atkarībā no piegādes veida un pasūtījuma summas, piegādes maksa var būt no 0 līdz 40 EUR. Piegādes izmaksas tiks automātiski aprēķinātas pasūtīšanas laikā.